Hirotoshi Kawabuchi


Hirotoshi Kawabuchi


  • Name: Hirotoshi Kawabuchi
  • Birthplace:Tokyo
  • Resides:Saitama
  • Stance:Regular