JOHN SHANAHAN PRO MODEL-1

SHANAHAN PRO MODEL

JOHN SHANAHAN PRO MODELが7/1 (土)に登場!!
過去のヘリテージに対する敬意と、革新的な未来を融合する
DCを象徴するライダー“John Shanahan”のファーストシグネチャーモデル。
SHANAHAN PRO MODEL

JOHN SHANAHAN PRO MODELが
7/1 (土)に登場!!
過去のヘリテージに対する敬意と、革新的な未来を融合する DCを象徴するライダー“John Shanahan”のファーストシグネチャーモデル。